Jdi na obsah Jdi na menu
 


Skladba

19. 4. 2010
 • Určování základních větných členů
 • Věta je jazykový celek, kterým sdělujeme jednu myšlenku.
 • Věta má obvykle podmět a přísudek (ale není tomu tak vždy).
 • Podmět a přísudek jsou základní větné členy. Mohou tvořit větu.
 • Pamatujte si: V základní skladební dvojici se můžete zeptat jedním členem
 •                        na člen druhý.
 • Nezapomeňte: Ve větě najdeme sloveso  určitém tvaru a jím se ptáme na podmět otázkou kdo, co?. Zpětně ověřujeme, co se říká o podmětu, co podmět dělá nebo jaký je. Uvědomíme si základní skladební dvojici.
 • Podmět je základní větný člen, který vyjadřuje kdo nebo co něco dělá.
 • Nejčastěji (ale ne vždy) bývá vyjádřen podstatným jménem v 1. pádě.
 • Toto podstatné jméno je základem podmětu.
 • Na podmět se ptáme otázkami 1. pádu kdo? co?.
 • Přísudek je základní větný člen, který vyjadřuje, co dělá podmět nebo co se o něm vypovídá.
 • Základem přísudku bývá převážně sloveso v určitém tvaru.
 • Podmět a přísudek nemají vždy ve větě své pevné místo. Podmět může být ve větě před přísudkem i za ním.
 • Podmět vyjádřený a nevyjádřený
 • Podmět nemusí být přímo ve větě vyjádřen. Rozlišujeme proto:
 • A. Podmět vyjádřený - základem podmětu bývá:
 •        - podstatné jméno (nejčastěji)     - Užovka žije v lesích.
 •        - zájmeno                                   - Ona žije v lesích.
 •        - přídavné jméno                        - Raněný sténal.
 •        - číslovka                                   - Dva se nedostavili.
 • B. Podmět nevyjádřený
 •        - je uveden v předcházející větě nebo větách:
 •           Babička bydlí u nás. Žije s námi dva roky.   kdo? co?  babička
 •        - je zřejmý z tvaru určitého slovesa v základu přísudku:
 •           Spěcháte do školy.                                      kdo? co?  vy
 • C. Podmět všeobecný
 •        - rozumíme jím někoho obecně, lidé:
 •           O ochraně užovek mluvili v rádiu.                 kdo?  oni (lidé, kteří
 •                                                                              nejsou blíže určeni)
 • Podmět rozvitý a podmět několikanásobný
 • Podmět, který je rozvit dalšími větnými členy, se nazývá podmět rozvitý.
 • Vzniká spojením základu podmětu s dalším větným členem nebo více členy. Jsou na podmětu závislé.
 • Např.:  Naše školní budova se otevírá v sedm hodin.
 •                podmět rozvitý
 • Podmětem může být i více podstatných jmen (nebo zájmen, číslovek, příd. jmen) v 1. pádě. Takovému podmětu říkáme podmět několikanásobný. Při grafickém znázornění všechny členy několikanásobného podmětu spojujeme svorkou. Také několikanásobný podmět může být rozvitý.
 • Členy několikanásobného podmětu jsou odděleny čárkami nebo spojeny spojkami.  Např.:  Bažanti, koroptve, vrány se slétají na pole.
 •                               Bažanti a koroptve se slétají na pole.
 •                               Bažanti nebo koroptve se slétají na pole.
 •                               Bažanti, ale i koroptve se slétají na pole.
 •                               Nejen bažanti, ale i koroptve se slétají na pole.
 • Procvičování podmětu vyjádřeného, nevyjádřeného a několikanásobného
 • Pamatujte: podmět může být před přísudkem i za ním.
 • Přísudek slovesný
 • Přísudek, který má ve svém základu určité sloveso s plným významem, nazýváme přísudkem slovesným.
 • Např.: Seno vonělo. Léto přicházelo. Červenaly se jahody.
 • Přísudek může být rozvitý a několikanásobný.
 • Rozvitý přísudek: Seno vonělo z luk. Léto přicházelo letos brzy.
 •                                Na mezích se červenaly jahody.
 • Několikanásobný přísudek: Husy hejkají a štěbetají. Koruny stromů
 •                                                se kymácejí, naklánějí a ohýbají. Ptáci
 •                                                v zahradách nejen sídlí, ale i hnízdí.
 • Členy několikanásobného přísudku (podobně jako každého několikanásobného větného členu) mají ve větě stejnou mluvnickou platnost.
 • Shoda přísudku s podmětem
 • Je-li podmět v množném čísleKoncovka příčestíPříklady
  1. rodu mužského životnéhopíšeme -iKrocani pocházeli z Ameriky. Lovci vyšli do polí.
  2. rodu mužského neživotnéhopíšeme -yPříbory byly srovnány. Trolejbusy jezdily včas.
  3. rodu ženskéhopíšeme -yLouky se zelenaly. Přehrady držely vodu.
  4. rodu středníhopíšeme -aSvětla zhasla. Okna vedla na jih.
  5. podmět všeobecný (blíže neurčení lidé)píšeme -iO povodních hlásili ve zprávách. (kdo, co? oni, lidé všeobecně)
 • Pamatujte: Je-li ve větě podmět všeobecný (není ve větě uveden, ale rozumí se jim ,,nějací lidé"), píšeme v příčestí činném koncovku -i,
 • Př.:   Hlásili to v rozhlase.
 • Shoda přísudku s několikanásobným podmětem
 • Obsahuje-li několikanásobný podmět podstatná jména stejného rodu, píšeme koncovku příčestí činného takto:
 •      a) u rodu mužského životného     - píšeme koncovku -i
 •          Např.: Špačci a vrabci napadli sad třešní.
 •      b) u rodu mužského neživotného - píšeme koncovku -y
 •          Např.: Stromy a keře rozkvetly.
 •      c) u rodu ženského                       - píšeme koncovku -y
 •          Např.: Na rybníku plavaly husy a kačeny.
 •      d) u rodu středního                       - píšeme koncovku -a
 •          Např.: Koťata i štěňata unaveně usnula.
 • Obsahuje-li několikanásobný podmět podstatná jména různého rodu, píšeme koncovku příčestí činného takto:
 •      a) Je-li alespoň jeden člen několikanásobného podmětu mužského
 •          rodu životného                          - píšeme koncovku -i
 •          Např.: Cvrčci a kobylky se ozývali v trávě.
 •      b) Není-li v několikanásobném podmětu člen mužského rodu
 •          životného                                 - píšeme koncovku -y
 •          Např.: Pařezy a kmeny čněly nad hladinou.
 •      c) Stojí-li ve větě přísudek před několikanásobným podmětem,
 •          může se koncovka příčestí činného shodovat s rodem nejbližšího
 •          jména. Obojí způsob pravopisu je povolen.
 •          Např.: Ve vodě pluly žáby, ryby a raci. NEBO: Ve vodě pluli žáby,
 •                     ryby a raci. (Ale pouze: Raci, žáby a ryby pluli ve vodě.)
 • Věta jednoduchá a souvětí, spojování vět v souvětí
 • Věta, která je tvořena jednou základní skladební dvojicí, se nazývá věta jednoduchá.
 • Spojení dvou nebo více vět jednoduchých do jednoho většího celku nazýváme souvětím. Kolik se v souvětí nachází základních skladebních dvojic, z tolika vět se souvětí skládá.
 • Pamatujte si: Uvozovací věta a přímá řeč netvoří souvětí.
 •                             (Jde pouze o volné spojení vět.)
 • SPOJOVÁNÍ VĚT V SOUVĚTÍ
 • Věty v souvětí spojujeme:
 •     a) spojkami - a, i, nebo, že, ale, avšak, ...
 •     b) jinými spojovacími výrazy, např.:
 •         vztažnými zájmeny       - kdo, co, jaký, který, ...
 •         vztažnými příslovci      - kde, kdy, kam, odkud, ...
 • V psaném projevu oddělujeme věty v souvětí čárkou, ale většinou ji nepíšeme před spojkami a, i, nebo, ani.
 • Přímá a nepřímá řeč
 • Přímá řeč bývá často součástí vypravování. Najdeme ji v těch místech textu, kde dochází k rozhovoru mezi dvěma nebo několika osobami. Uvádí nám projev každé osoby tak, jak byl pronesen.
 • Přímou řeč dáváme do uvozovek. Na konci přímé řeči děláme tečku, otazník nebo vykřičník.
 • Přímá řeč bývá uvedena (uvozena) větou uvozovací. V ní se dovídáme, kdo mluví a jakým způsobem. Uvozovací věta může stát před přímou řečí nebo za ní nebo bývá do přímé řeči vložena.
 • SCHÉMA PŘÍMÉ ŘEČI
 • a) Stojí-li uvozovací věta před přímou řečí, píšeme za uvozovací větou
 •     dvojtečku.
 • b) Stojí-li uvozovací věta za přímou řečí, píšeme mezi nimi čárku.
 •     (Pokud je v přímé řeči věta tázací, píšeme místo čárky otazník; pokud
 •      věta rozkazovací, můžeme psát místo čárky vykřičník.)
 • c) Stojí-li uvozovací věta uvnitř přímé řeči, bývá od obou částí přímé
 •     řeči oddělena čárkami. Uvozovací větu uvnitř přímé řeči píšeme s
 •     malým písmenem.
 • Každé vypravování s přímou řečí můžeme převést ve vypravování s řečí nepřímou. Při nepřímé řeči se vyjadřujeme vedlejší větou, která závisí na slovese uvozovací věty. Při převádění řeči přímé v nepřímou se mění mluvnická osoba, slovesný způsob a obvykle také pořádek slov.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

nic

(kašlu vás, 7. 4. 2011 21:14)

není to přehledné

bghjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

(jkgflhh, 26. 3. 2011 14:41)

hrůza

Větný člen

(Nikola, 3. 11. 2010 7:05)

dekuju vam moc mi to pomohlo mela jsem to na 1

děkuju http://LabandasJana.blog.cz

(Labanda, 18. 9. 2010 8:37)

děkuju za krásnou pochvalu a tvoj stránky mají zase naopak účel ;-) .-) chytrá věc ;-)